Prevádzkovateľ internetového obchodu:

Prevádzkovateľom obchodu na stránke www.pokladyslovenska.sk je občianske združenie Skryté Poklady Slovenska so sídlom Podvinohrady 542/48, 951 35 Veľké Zálužie, IČO: 4220763,1DIČ: 2023398344, zapísaná v živn. registri Okresný úrad Nitra, č. 430-41307.

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa obchodu (predávajúceho):

Názov: Skryté Poklady Slovenska

Adresa prevádzkarne (adresa, na ktorej môže kupujúci uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, reklamáciu, vrátiť zakúpený tovar, podať sťažnosť alebo iný podnet): Podvinohrady 542/48, 951 35 Veľké Zálužie, tel.: +421 950 390 445.

Zodpovedná osoba a kontakt: Ladislav Bene, predseda občianskeho združenia.

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI),  Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49/A, 950 50  Nitra 1, Odbor výkonu dozoru a Právny odbor, tel. č. 037/772 02 16, fax č. 037/772 00 24.

 

Produkty:

Občianske združenie prostredníctvom e-shopu predáva predovšetkým propagačné a darčekové predmety. Účelom predaja je zabezpečenie financovania aktivít združenia. Kúpou akéhokoľvek produktu kupujúci pomáha rozvoju združenia a podporuje jeho ciele.

 

Registrácia a údaje užívateľa:

Objednávky je možné uskutočniť aj bez registrácie.

Osobné údaje poskytnuté pri registrácii ako je meno a priezvisko, adresa, bydlisko, IČO, DIČ, IČO DPH, kontakty, e-maily nebudú v súlade zo zákonom poskytované tretím osobám. Presná definícia osobných údajov je uvedená podľa jednotlivých paragrafov nachádzajúcich sa v zbierke zákonov č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Údaje poskytuje kupujúci dobrovoľne a za účelom nákupu tovaru a predávajúci vyhlasuje, že ich použije len pre tieto potreby.

 

Objednávanie a jej postup:

Prijatie objednávky (kúpna zmluva):

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho a predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej  zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa  zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

 

Zrušenie objednávky:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába, alebo dodávka by trvala viac ako 30 dní, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet a k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto  obchodom sú záväzné.

Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný e-mailom alebo telefonicky. Pokiaľ tovar nie je na sklade, budeme Vás bezodkladne informovať e-mailom alebo telefonicky o ďalšom termíne dodania, ktorý si potvrdíme písomnou formou.

  • Ak urobíte zrušenie objednávky písomnou formou (e-mail) na tovar, ktorý máme skladom do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú.
  • Ak urobíte zrušenie objednávky písomnou formou (e-mail) na tovar, ktorý nie je skladom na ktorý ste už uhradili zálohu a tovar je už vyrobený, máme právo na náhradu nákladov spojených sobjednaním a prepravou tovaru. V takomto prípade účtujeme pokutu 15% z celkovej ceny tovaru. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

 

Doprava, doručenie, vrátenie tovaru:

Osobný odber:

Objednávku je možné vyzdvihnúť osobne len po dohovore a za podmienok, ktoré si individuálne dohodne predávajúci s kupujúcim. Takáto možnosť nie je ponúkaná v e-shope v časti dodacie podmienky.

 

Doručenie poštou alebo kuriérskou službou:

Tovar v rámci Slovenska vieme zabezpečiť doručenie tovaru klasickou poštou alebo niektorou z kuriér-skych spoločností. Cena za doručenie je vypočítavaná pri samotnej objednávke, v odôvodnených prípadoch môže byť cena za doručenie iná a kupujúci bude o tejto zmene informovaný prostredníctvom e-mailu. Tovar bude zaslaný až po potvrdení tejto zmeny kupujúcim.

Ceny dopravy:

2,50 Eur - doručenie poštou v rámci SR pri platbe na bankový účet,
3,50 Eur - doručenie poštou v rámci SR pri platbe na dobierku.

V prípade, že je tovar zasielaný do zahraničia, bude objednávateľovi účtované poštovné podľa platných taríf Slovenskej pošty nad rámec vyššie uvedených cien. O tejto skutočnosti bude objednávateľ informovaný emailom alebo telefonicky.

 

Vrátenie tovaru podľa vzájomnej dohody predajcu a spotrebiteľa:

Tovar musí byť na vrátenie nepoškodený, kompletný a zabalený (vrátane príslušenstva a prípadnej všetkej dokumentácie) v stave, v akom ste ho prevzali pri dodávke. K tovaru musí byť priložený doklad o kúpe. Tovar musí byť zabalený tak, aby nemohlo počas prepravy dôjsť k poškodeniu tovaru. Suma za vrátený tovar bude vyplatená na bankový účet kupujúceho, ktorý je potrebné tiež uviesť, a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania a skontrolovania nepoškodeného tovaru.

V prípade, že nám tovar pošlete poškodený, alebo inak znehodnotený, ste povinný si tento tovar ponechať a my ho vrátime späť k Vám na adresu. V prípade vrátenia nepoškodeného tovaru, bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

 

Záruka, uplatnenie reklamácii:

Ako dôvod reklamácie sa NEPOVAŽUJE: bežné vlastnosti produktu, zmeny zapríčinené používaním,  farebná nestálosť a pod.

Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným  na doklade - faktúre,  ktorá slúži ako dodací a záručný list. Záručná lehota je 24 mesiacov u každého zakúpeného výrobku. Celé znenie o uplatnení reklamácie pri kúpe tovaru, je uvedené na našej webovej stránke pokladyslovenska.sk .

Občiansky zákonník stanovuje záručné doby, ktoré predávajúci za žiadnych okolností nemôže skrátiť:

  • 24 mesiacov u predaného tovaru,
  • 24 mesiacov pri zhotovení veci na zákazku,
  • 3 mesiace pri oprave a úprave veci.

REKLAMÁCIA sa uplatňuje ihneď ako zistíte poškodenie výrobku! Iba v takomto prípade je uznaná za reklamáciu!

 

Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy:

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v našom internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí.

Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal ako aj uviesť dôvody, pre ktoré chce tovar vrátiť. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže naň predávajúci uplatniť spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci navyše započítať aj svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

 

Právo na odstúpenie od zmluvy - vrátenie finančných prostriedkov spotrebiteľ nemá:

Na poskytovanie všetkých služieb, (doprava, balné, iné služby) ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia.

 

Spôsoby úhrady a ochrana osobných údajov:

Platba prevodom na účet vopred: Cenu za objednaný tovar môžete uhradiť pred dodaním, alebo prevzatím osobne vopred bankovým prevodom z bankového účtu, alebo priamym vkladom na náš bankový účet vedený v Fio banka, a. s. pobočka zahraničnej banky na naše číslo účtu: 2900652636/8330, IBAN : SK46 8330 0000 0029 0065 2636, SWIFT/BIC: FIOZSKBA, Variabilný Symbol: číslo objednávky alebo číslo faktúry. Po pripísaní platby na náš účet Vám vystavíme faktúru a zašleme tovar. Ak nedôjde k platbe do 5 pracovných dní, má predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Platba pri prevzatí tovaru – dobierka: Spolu s objednaným tovarom Vám bude priložená faktúra a pri prevzatí prepravnou spoločnosťou tento tovar uhradíte v hotovosti alebo kartou pokiaľ to prepravná spoločnosť umožňuje.

Platba pri osobnom prevzatí tovaru: je možná iba platba hotovosťou, s vystavením dokladu faktúra na hotovosť.

Vami poskytnuté údaje pri objednávke a uvedené vo faktúre nebudú poskytované tretím osobám. Presná definícia osobných údajov je uvedená podľa jednotlivých paragrafov nachádzajúcich sa v zbierke zákonov č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Ochrana osobných údajov:

Vami poskytnuté údaje pre účely vystavovania objednávok a faktúr cez internetový predaj, ako je meno a priezvisko, adresa, bydlisko, IČO, DIČ, IČO DPH, kontakty, e-maily, v súlade zo zákonom nebudú poskytované tretím osobám. Presná definícia osobných údajov je uvedená podľa jednotlivých paragrafov nachádzajúcich sa v zbierke zákonov č. 122/2013 z 30.4.2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od: 16.12.2019.

Informácia pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.